ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

2019. NOVEMBER 4. NAPTÓL HATÁLYOS VÁLTOZATA

 1. ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK:
  1. Jelen ÁSZF a Nanoco Box Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1063 Budapest Szinyei Merse utca 18.; cégjegyzékszám: 01-09-344051; adószám: 26773191-2-42; bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: „Üzemeltető”), által üzemeltetett www.nanocobox.com weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatás használati feltételeit rögzítő szerződés.
  2. Jelen ÁSZF elfogadásával a Vevő valamint az Üzemeltető között szerződéses jogviszony jön létre. Az Üzemeltető tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a weboldalon keresztül leadott megrendelés írásban megkötött szerződésnek minősül, amelyre jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkozik.

Jelen ÁSZF elfogadásával a nem természetes személy Vásárlók kijelentik, hogy az Üzemeltető és köztük létrejött jogviszonyban nem fogyasztóként járnak el, azaz az Üzemeltetővel létrejött jogviszonyok vállalkozás – vállalkozás (azaz nem vállalkozás – fogyasztó) közötti szerződés.

 1. SZERZŐDÉS TÁRGYA:
  1. Az Ügyfelek a Weboldalon egyedi igényeiknek megfelelően választhatnak az Üzemeltető által kínált termékek és termékkonstrukciók közül.
   1. Termékkonstrukciók:
 • A termékkonstrukciók körébe tartozik az előre összeválogatott termékekből álló ajándék doboz, melynek a tartalma nem módosítható (a továbbiakban: „Kész Ajándékdobozok”)
 • A termékkonstrukciók körébe tartozik ugyancsak a Vevő által egyedileg kiválasztott termékekből összeválogatott több méretben kapható (azaz eltérő befogadóképességgel rendelkező) ajándékdoboz (a továbbiakban: „Egyedi Doboz”).

Mindkét fent felsorolt termékkonstrukció két fajta kiszerelésben választható. A „kisebb méretű” termékkonstrució maximum 4 terméket, míg a „nagyobb méretű” termékkonstrukció maximum 8 terméket tartalmazhat.

   1. Termékek: a termékek köre a Weboldalon megvásárolható termék körét jelenti, melyek nem termékkonstrukciók, azaz nem dobozokba kerülnek elhelyezésre, hanem önálló termékként megvásárolhatóak (a továbbiakban: „Önálló Termékek”).
  1. A Kész Ajándékdobozok női, férfi, „baba” (azaz kisgyermeke számára készült) kivitelben egyaránt megvásárolhatóak. A kész ajándékdobozok tartalma az Üzemeltető által kerül összeválogatásra. Az összeállítást és a díszítést követően a dobozok szalaggal kerülnek lezárásra, azonban a dobozok tartalma a Vevő számára a Weboldalon megismerhető és ellenőrizhető. ( lásd jelen ÁSZF 6.4.2. pontja)

A Kész Dobozokat a Vevő egy termékcsomagként, azaz egyben vásárolja meg. A termék alkotórészét képezi a doboz, a díszítés és a benne található tárgyak összessége. Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával is tudomásul veszi, hogy Üzemeltető választja ki a termékkonstrukciók dekorációját.

  1. Egyedi Doboz jellemzése és konstrukciói
  2. A 2.1. pontban megjelölt termékkonstrukciók és termékek kiválasztását/összeállítását és megrendelését követő Üzemeltető általi visszaigazoló email kiküldését követően a megrendelt termékkonstrukción, annak tartalmán és/vagy a termékek körén változtatni nem lehet.
  3. A Weboldal minden egyes termékkonstrukcióra vonatkozólag feltünteti/megjelöli a termékkonstrukcióban található elemek lényeges tulajdonságait, különös tekintettel azok esetleges allergén összetevőit és/vagy alkohol tartalmát.
 1. REGISZTRÁCIÓ:
  1. A Vevő a Weboldalon történő böngészés során, vagy a jelen ÁSZF 4. pontjában megjelölt megrendelés során regisztrálhat, ezáltal elkerülve a jövőbeni vásárlások esetében a hosszas adatrögzítési folyamat ismételt elvégzését. A regisztráció egyszeri lefolytatását követően a Vevő a Weboldalra, e-mail címének és a jelszavának megadásával regisztrált felhasználóként léphet be.
  2. Aza Vevő aki regisztrált az Üzemeltető rendszerébe a regisztrált felhasználó (a továbbiakban: „Regisztrált Felhasználó”)
  3. A regisztráció folyamata:
   1. Regisztráció első lépése: A Vevő a Weboldalon – illetve a 4.5.2. IV. bekezdésre tekintettel – a megrendelés folyamata alatt a regisztráció fülre kattintva megkezdheti a regisztrációs eljárást.
   2. Regisztráció második lépése: A regisztráció Vevő a vezetéknévének és keresztnévének, az e-mail címének, belépést biztosító egyedi jelszavának, a születési idejének, a számlázási címének, valamint a szállítási címének (amennyiben ez eltér a számlázási címtől) rögzítésével kezdődik.
   3. Regisztráció harmadik lépése: Az adatrögzítési folyat befejezésével a Vevő köteles megismerni – a Weboldalon állandóan elérhető – ÁSZF és a külön íven szövegezett adatkezelési szabályzat rendelkezéseit. A fent megjelölt ÁSZF és adatkezelési szabályzat elfogadása esetén a Vevő az erre vonatkozó jelölőnégyzet megjelölésével akként nyilatkozik, hogy az okiratok tartalmát megismerte és kifejezetten elfogadja. A jelen ÁSZF és az adatkezelési szabályzat elfogadását követően a regisztráció véglegesíthető.
   4. Regisztráció negyedik lépése: a véglegesített regisztrációhoz tartozó e-mail címre az Üzemeltető automatikus e-mail üzenetet küld. Az e-mail üzenetben megjelölt linkre kattintva a Vevő aktiválhatja a felhasználói fiókját, mellyel a regisztráció eljárás véget ér.
  4. A regisztráció során megadott adatokra vonatkozó rendelkezések:
   1. Az Üzemeltetőt nem terheli semmiféle felelősség az abból adódó károkért, ha a Vevő a jelszavát elfelejti vagy az illetéktelenek számára bármely adat, nem az Üzemeltetőnek felróható okból, harmadik személyek részére hozzáférhetővé válik.

Amennyiben a Regisztrált Felhasználó a jelszavát elfelejti, úgy az „elfelejtettem a jelszavam” ikonra kattintva a rendszer lehetőséget biztosít az új jelszó megadására a regisztrációkor megadott e-mail címre elküldött levélben található link segítségével.

   1. A Regisztrált Felhasználó a regisztrációkor rögzített adati közül a számlázási címét, e-mail címet, az egyedi jelszót és a szállítási címet az adatlapján bármikor megváltoztathatja. Vevő vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

Az Üzemeltetőt a regisztrált felhasználói adatoknak a Vevő által történő megváltoztatásából eredő károkért semminemű felelősség nem válla, melyet Vevő jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul vesz.

   1. Amennyiben a Vevő tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlanul harmadik személy hozzájutott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy harmadik személy a jelszó használatával bármely módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni erről az Üzemeltetőt.
  1. Az Üzemeltető minden regisztrációt önálló személyként kezel. A Szoláltató nem vizsgálja, hogy több regisztráció egy vagy több természetes, vagy nem természetes személyhez kötődik-e, így a Vevő ebből eredő bármilyen kárért semmiféle felelősséget nem vállal, azt kifejezetten kizárja.
 1. MEGRENDELÉS LEADÁSA ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉS:
  1. A Weboldalon megvételre kínált termékeket minden nemű korlátozás nélkül kizárólag nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy Vevő vagy nem természetes személy Vevő vásárolhatja meg.
  2. A megrendelést az Üzemeltető a Weboldalon keresztül vagy Regisztrált Felhasználóként, vagy pedig „vendég felhasználóként” adhat le. Vendég felhasználó aza Vevő, aki/amely nem rendelkezik a jelen ÁSZF 3. pontja szerint lefolytatott regisztrációval (a továbbiakban: „Vendég Felhasználó”).
  3. A Vendég Felhasználó minden egyes megrendelése alkalmával köteles megadni a megrendelés teljesítéséhez szükséges valamennyi adatot. A megrendeléshez elengedhetetlenül szükséges a vezetéknév és keresztnév, az e-mail cím, a születési idő, a számlázási cím, valamint a szállítási cím (amennyiben ez eltér a számlázási címtől).
  4. A Vevő a megrendelés és a regisztráció körében egyaránt köteles a valóságnak megfelelő adatokat hiánytalanul rögzíteni az Üzemeltető rendszerében. Vevő a valóságnak megfelelően, hiánytalanul megadni.
  5. A Vevő által esetlegesen tévesen rögzített adatok, adatbeviteli hibák kijavítására az Üzemeltető a megrendelés véglegesítése előtt lehetőséget biztosit.

A Vevő a megrendelés véglegesítését megelőzően köteles a megadott adatok helyességét ellenőrizni. A Vevő jelen pontban foglalt kötelezettségének esetleges elmulasztásából fakadó károkért az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel.

  1. A megrendelés menete:
   1. A megrendelés a termék/termékkonstrukció kiválasztásával, és „kosárba” helyezésével veszi kezdetét. A Vevő egymást követően akár egy, akár több terméket/termékkonstrukciót is a kosárba helyezhet.

A Vevő a kosár ikon kiválasztásával a kosara tartalmát bármikor megtekinti, annak tartalmát módosíthatja. A kosár tartalmának módosítása körében az egyes termékek melletti mennyiség növelhető vagy csökkenthető illetve az erre rendszeresített „X” megjelölésű törlő gombbal a kosárban lévő minden egyes termék külön-külön eltávolítható a kosárból.

A megrendelés a kiválasztott termékek kosárba helyezése után a vásárlás befejezése és kosár tartalmának ellenőrzése fülre kattintva folytatódik.

   1. Amennyiben a Vevő nem kívánja folytatni a kosár tartalmának bővítését, úgy a megrendelés az alábbiak szerint folyatódik:

Regisztrált felhasználó esetében a felhasználói fiókba történő belépéssel (mely az e-mail cím és jelszó bevitelével történik) a jelen ÁSZF és külön íven szövegezett adatkezelési szabályzat tartalmának megismerése és elfogadása, valamint a szállítási és számlázási adatok rögzítése elkerülhető, hiszen az Üzemeltető rendszere ismeri ezen adatokat. Amennyiben a regisztrált felhasználó módosítani kíván a rendszer által automatikusan betöltött adatokon, úgy azt új adatok bevitelével a megrendelési felületen is megteheti.

Regisztrációval nem rendelkező felhasználóként, azaz Vendég felhasználóként a 4.2. pont szerinti számlázási és szállítási adatoknak a rendszerbe történő bevitele szükséges. Az adatbevitelt követőn a jelen ÁSZF megismerése után a Vendég felhasználónak nyilatkozni szükséges arról, hogy a jelen ÁSZF és külön íven szövegezett adatkezelési szabályzat tartalmának megismerése és kifejezetten elfogadja azok rendelkezéseit.

A megrendelés folyamatában az Üzemeltető lehetőséget biztosít a Vendég felhasználó számára, hogy a 3. pontban rögzített regisztrációt a megrendelés közben is lefolytassa.

   1. A fentieket követően a Vevő a szállítási mód kiválasztására rendszeresített felületen kiválaszthatja, hogy az Üzemeltető által kínált házhozszállítási módok közül melyiket kívánja igénybe venni, vagy a házhozszállítás helyett a személyes átvételt választja.
   2. A szállítási mód kiválasztását követően a megrendelés véglegesítése következik. A Vevő a megrendelés véglegesítése körében köteles ellenőrizni azt, hogy a rendszerbe rögzített adatai valóban helyesek és a valóságnak megfelelőek-e, valamint azt is, hogy valóban a megrendelni kívánt termék/termékkonstrukció került-e kiválasztásra. Amennyiben a Vevő az adatokat helyesnek találja, úgy a „megrendelés véglegesítése” gomb kiválasztásával lezárja a megrendelést.
  1. A Visszaigazolás rendje és szerződés létrejötte:
   1. Az Üzemeltető a lezárt megrendelést annak leadásától számított 48 órán belül a Vevő által rögzített e-mail címre elektronikus üzenet útján visszaigazolást küld (a továbbiakban: „Visszaigazoló Email”).
   2. A Visszaigazoló Email tartalmazza a Vevő által a megrendelés során megadott adatokat, valamint a megrendelés befogadására vonatkozó közlemény és a szállítási információkat egyaránt.
   3. A Visszaigazoló Email az Üzemeltető részéről a Vevő által a megrendelés leadásával megtett vételi ajánlat elfogadásának minősül. A vételi ajánlat (azaz megrendelés) elfogadásával jön létre a jogviszony az Üzemeltető és a Vevő között.
   4. A megrendelés és annak visszaigazolásából elektronikus úton megkötött szerződés keletkezik, amelyre a Polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény valamint 2005. évi CLXXI. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

A fenti jogszabályokon túlmenően a felek között létrejött jogviszony tartalmát jelen ÁSZF szabályozza.

   1. Amennyiben a Visszaigazoló Email kifejezetten a megrendelés befogadásnak elutasításáról rendelkezik, úgy a felek között jogviszony nem jön létre.
   2. A Vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól, ha megrendelése leadását követő 48 órán belül nem kerül kiküldésre a részére a Visszaigazoló Email.
   3. A Vevő megrendelését mindaddig szabadon lemondhatja (azaz a megrendelését visszavonhatja), amíg az Üzemeltető a megrendelést vissza nem igazolta (tehát amíg a megrendelést el nem fogadta).
  1. Megrendelésre vonatkozó különös szabályok:
   1. A 14. életévét betöltött kiskorú Vevő az alábbi esetekben adhat le megrendelést a weboldalon:
 • amennyiben rendelkezik törvényes képviselőjének kifejezett beleegyezésével és ezt igazolja az Üzemeltető felé és jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntés alapján szerződéskötési jogosultsága a szerződéskötés körében nem korlátozott;
 • a vételár megfizetését saját keresményéből teljesiti vagy egyébként a hatályos és érvényes magyar jogszabályok alapján a megrendelésre jogosult jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntés alapján szerződéskötési jogosultsága a szerződéskötés körében nem korlátozott.
   1. 14. életévét be nem töltött kiskorú weboldalon megrendelést nem adhat le.
   2. Jelen ÁSZF elfogadásával a Vevő kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a fenti feltételeknek megfelel és az ÁSZF rendelkezései alapján megrendelés leadására jogosult. Az Üzemeltető a valótlan tartalmú jognyilatkozat megtételéből eredő károkért a Vevő vagy harmadik személy felé felelősséggel nem tartozik.
  1. Szállításra vonatkozó rendelkezések:
   1. Az Üzemeltető a megrendelt termékeket/termékkonstrukciókat házhoz szállítására a Vevő választása szerint külső céget keres meg, és a Vevő által választott szállítmányozón keresztül juttatja el a megrendelést a Vevőnek.

A házhoz szállításért az Üzemeltető díjat számít fel. Az aktuális szállítási díjakat a jelen ÁSZF mellékletét képező, Szállítási információk linken elérhető díj táblázat tartalmazza.

A kiszállítás vonatkozásában nem jön létre kötelem az Üzemeltető és a Vevő között, tekintettel arra, hogy az Üzemeltető teljesítési segédkén/közreműködőként jár el és a Vevő helyett annak érdekében rendeli meg a kiszállítást a szállítmányozótól.

   1. Üzemeltető nem felel mindazokért a károkért, amely a termékek/termékkonstrukciók Vevő részére történő kiszállításával összefüggésben keletkeznek, erre felelősséget a kiszállítást végző szállítmányozó cég saját szabályzata szerint vállalhat.
   2. Vevő köteles a szállítmányozó által kiszállított terméket haladéktalanul megvizsgálni, valamint annak megfelelő „mennyiségéről”/”darabszámáról” meggyőződni. (továbbiakban: „Megvizsgálási Kötelezettség”)
   3. Amennyiben a Vevő a Megvizsgálási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az Üzemeltetőt kicserélési, hiánypótlási kötelezettség nem terheli.
   4. Üzemeltető a házhozszállítás lehetősége helyett lehetővé teszi a személyes átvétel lehetőségét is. A személyes átvétel keretében a Vevő a megrendelt terméket az Üzemeltető üzlethelyiségében, előre leegyeztetett időpontban személyesen átvegye.
   5. Az Üzemeltető a Vevő megrendelését mind magyarországi mind külföldi szállítási cím esetén fogadja el.
   6. Az Üzemeltetőt a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 1. FIZETÉS ÉS SZÁMLÁZÁS:
  1. A termékek/termékkonstrukciók vételára:
   1. A termék vételára minden esetben a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely a hatályos jogszabályok szerinti általános forgalmi adót (a továbbiakban: „ÁFA”) tartalmazza. A termék ára nem tartalmazza az ÁFA mértéket, ha az ár „+ ÁFA” megjelöléssel kerül feltüntetésre.
   2. A termékek vételára soha sem nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
   3. Amennyiben rendszerhiba vagy más rendellenesség okán, a Weboldalon feltüntetett termék mellett nyilvánvalóan hibás, lehetetlen ár került feltüntetésre (például „0 „ Ft vagy „1”Ft), úgy az Üzemeltető nem köteles ezen a nyilvánvalóan tévedésen alapuló áron a Vevő által megrendelt terméket/termékkonstrukció kiszállítani. Ebben az esetben az Üzemeltető felajánlja e-mailen a Vevőnek a valós áron történő eladás és szállítás lehetőségét, mely felajánlás az Vevőt semmilyen módon nem köti. Igy a Vevő az Üzemeltető által küldött valós áron történő megrendelés visszaigazolására 48 órán belül nem válaszol vagy a Vevő 48órán belül küldött válasz e-mailjében törölni kéri a megrendelését, úgy az Üzemeltető a Vevő megrendelését automatikusan törli a rendszerből.
  2. Vételár megfizetés módja:
   1. A Vevő a megrendelt termék/termékkonstrukció házhozszállítása esetén a vételárat a megrendelés tárgyának átvételét megelőzően történő banki átutalással, vagy utánvét esetében készpénzfizetéssel teljesítheti. Vevő tudomásul veszi, hogy külföldi szállítási cím megadása esetén kizárólag banki átutalással fizethet.
   2. Amennyiben a Vevő a személyes átvételt választja, úgy a vételárat kézpénzfizetés, vagy bankkártyás fizetés útján teljesítheti.
   3. A Vevő bruttó 100.000,- Ft szállítási díj nélkül számított megrendelési összeget meghaladó megrendelés kiszállítása előtt, a megrendelés vételárának 50 % mértékét köteles előre megfizetni. A vételárrésznek megrendeléstől számított 2 munkanapon belül történő megfizetésének elmaradása esetén a szerződés megszűnik, az Üzemeltető törli a Vevő megrendelését és a törölt megrendelést az Üzemeltető nem köteles teljesíteni.
  3. Számlázási szabályok:
   1. Az Üzemeltető minden egyes megrendeléssel érintett tétel vonatkozásában a hatályos adójogi szabályozás szerint elektronikus számlát állít ki.
   2. Amennyiben a Vevő banki átutalás útján történő fizetést választotta (vagy jelen ÁSZF azt előírja), úgy az Üzemeltető megrendelés visszaigazolásával együtt elektronikus úton díjbekérőt küld a Vevő részére.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A díjbekérő szerinti összeg teljesítésére a Vevő 2 munkanapon belül köteles. A Vevő általi teljesítésnek az Üzemeltető bankszámláján történő jóváírását követően az Üzemeltető számlát állít ki, melyet vagy elektronikus úton továbbít a Vevő részére, vagy a házhozszállítással érintett csomagok esetében a számla a csomagban kerül elhelyezésre.

   1. Amennyiben a Vevő az utánvét módján történő fizetést választotta, úgy az Üzemeltető a megrendelésre vonatkozó számlát a házhozszállítással érintett csomagban helyezi el és azzal együtt küldi meg a Vevő részére.
   2. Amennyiben a Vevő az Üzemeltető üzletében történő személyes átvételt választotta, úgy az Üzemeltető a megrendelésre vonatkozó számlát a megrendelt csomag átadásával egy időben adja át a Vevő részére.
 1. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS SZERZŐDÉS MEGSZÜNÉSE:
  1. Az Üzemeltető és a Vevő viszonyában jelen ÁSZF alapján két esetben létesül jogviszony. Így tehát jogviszony áll fenn a regisztrált Vevő és az Üzemeltető, valamint a megrendelést leadó Vevő és az Üzemeltető között.
  2. A jogviszony megszüntetése a regisztrált Vevő esetében:
   1. A Vevő jogosult a regisztrációját bármikor törölni a vevőszolgálatnak küldött e-mail üzenettel.
   2. Az üzenet megérkezését követően az Üzemeltető köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről.
   3. A Vevő felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatokat és dokumentumok megőrzését, tekintettel arra, hogy az Üzemeltetőnek adójogi kötelezettsége ezen információk/adatok tárolása az Adatkezelési Szabályzat rendelkezései szerint.
  3. A jogviszony megszüntetése a megrendelést leadó Vevő esetében:

Tekintettel arra, hogy az Üzemeltető által kínált termékek/termékkonstrukciók reverzibilis (azaz visszatéríthető szolgáltatásnak minősülnek, így az elállás jogintézménye alkalmazható a felek jogviszonyára az alábbi szabályozás szerint. Amennyiben a termék/termékkonstrukció a Vevő magatartása miatt megrongálódik, elhasználódik (élelmiszer esetén elfogyasztásra kerül), úgy az elállás lehetősége az eredeti állapot helyreállíthatatlanságára tekintettel nem gyakorolható. Jelen pontban foglaltak, kizárólag olyan Ügyfelekre vonatkoznak, akik foglalkozásukon, gazdasági tevékenységen kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyek, azaz fogyasztók (továbbiakban: „Fogyasztó”).

   1. A Fogyasztó az elállási jogát a megrendelt termék/termékkonstrukció Fogyasztó (vagy az általa megjelölt harmadik személy) általi átvételét napjától számított 14 (azaz tizennégy) napon belül gyakorolhatja.

Amennyiben több termék/termékkonstrukció kerül egy időben megrendelésre, de a kiszállítás bármely okból nem egy időben történik, úgy a fenti határidő a Fogyasztó (vagy az általa megjelölt harmadik személy) által utolsóként átvett termék átvételével kezdődik.

   1. A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi, esztétikai vagy higiéniai okból az átadást követő felbontás után nem küldhető vissza (pld. higéniai termékek, élelmiszerek, italok, kozmetikumok, parfümök stb.) Ezek visszavétele az Üzemeltetőtől nem várható el, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolását már felbontotta és/vagy a rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel, testnedvekkel illetve baktériumokkal érintkezett, azaz higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.

Amennyiben a Fogyasztó még nem kezdte meg ezen szabály alá tartozó termékek használatát, elfogyasztását, tehát a terméket közvetlenül védő csomagolását még nem bontotta fel, az elállási jogát a jelen ÁSZF 6.3.1. pontja szerint gyakorolhatja.

   1. A Fogyasztó jelen ÁSZF szerinti 2. pontban megjelölt termékkonstrukciók (ajándékdobozok) tekintetében az elállási jogát akkor gyakorolhatja, ha az ajándék dobozt kinyitotta, de annak tartalmát jelen ÁSZF 6.3.2. pontjában részletezett módon nem bontotta fel.

Jelen pont szerint jogszerűen gyakorolt elállási jog esetében Üzemeltető jogosult arra, hogy átalány kártérítés jogcímén termékkonstrukciónként 2000,- Ft összeget visszatartson a visszafizetendő vételárból, mely az Üzemeltetőnek a termékkonstrukció összeállításából eredő kárát hivatott fedezni.

Az Üzemeltető a Fogyasztó által történő elállás esetén a pénz visszafizetését vállalja – figyelembe véve jelen ÁSZF 6.3.3. pont szerinti átalány kártérítés összegét és a 6.3.2. pont szerinti állapotra vonatkozó szabályokat – melyet a termék/termékkonstrukció elállási nyilatkozattal együtt – hozzá történő visszaérkezését követő 3 munkanapon a Fogyasztó által megadott bankszámlájára utalással tejesít.

Az Üzemeltető mindaddig nem esik késedelembe, ameddig a Fogyasztó a jóváírásul szolgáló bankszámlaszámról nem nyilatkozik. A Fogyasztó által hibásan megadott bankszámla számból eredő esetleges kárért az Üzemeltető kizárja a felelősségét.

   1. A Fogyasztó elállása csak abban az esetben megfelelő, ha sértetlenül és megfelelően csomagolva kerül visszajuttatásra a termék/termékkonstrukció az Üzemeltetőnek.
   2. A fogyasztó által történő elállásból eredő szállítási és postaköltséget minden esetben a Fogyasztó köteles viselni, annak a díját az Üzemeltető nem köteles megtéríteni/visszatéríteni.
  1. Felelősség és felelősségkorlátozás:
   1. A Vevő a Weboldalon található összes terméket/termékkonstrukciót a jelen ÁSZF és a Weboldalon szereplő tájékoztatók/leírások ismeretében, saját felelősségére rendeli meg illetve fogyaszthatja és használhatja fel.
   2. A Weboldalon található termékről készült fotók csak illusztrációk, az ebből eredő esetleges eltérésért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.
   3. A Vevő által valótlanul, pontatlanul, tévesen megadott adatokból eredő kárért felelősség az Üzemeltetőt semmilyen esetben nem terheli, azért a felelősségét teljesen kizárja.
 1. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM:
  1. A Vevőhöz kapcsolódó személyes adatokat az Üzemeltető bizalmasan és a jogszabályi előírások szerint kezeli.
  2. Az Üzemeltető csak és kizárólag a külön megfogalmazott Adatkezelési Szabályzatban foglalt módon és célból, az ott rögzítettek szerint kezeli a Vevőhöz kapcsolódó személyes adatokat.
  3. Az Üzemeltető a kezelt adatokat csak és kizárólag a vonatkozó jogszabályban előírt esetek fennállása esetében hajlandó kiadni.

A jogszabályban megjelölt kötelező adatközlés esetein túlmenően az Üzemeltető csak és kizárólag abban az esetben jogosult a Vevőhöz kapcsolódó személyes adatot vagy információt tartalmazó egyéb más adatot a vele szerződéses kapcsolatban lévő személyek részére átadni, amennyiben a Vevő (vagy a Vevőtől eltérő más erre jogosult) ezen adatátadáshoz, adattovábbításhoz kifejezett és egyértelmű hozzájárulását adta.

 1. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:
  1. Az alkalmazandó jog és az illetékes bíróság:
   1. Jelen Szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó.
   2. Az Üzemeltető és a nem természetes személy Vásárlók jogviszonyára vonatkozólag a bírósági útra tartozó jogvitáik eldöntését járásbírósági hatáskörbe tartozó ügyek esetén a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességbe utalják, míg törvényszéki hatáskörbe tartozó ügyek esetén az általános illetékességi szabályok alkalmazását kötik ki.
   3. A Fogyasztónak jogában áll a fogyasztói jogvita esetén békéltető testülethez fordulni. Az Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület és annak elérhetőségei:
 • NÉV: Budapesti Békéltető Testület
 • Cím: 1016 Budapest Krisztina krt. 99. III.em. 310.
 • e-mail cím:
 • FAX.:+36 1 488 21 86
 • Telefon: +36 1 488 21 31
  1. ÁSZF módosításának szabályai:
   1. Az Üzemeltető fenntartja jogát a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására.
   2. Az ÁSZF változását megelőzően legalább 15 nappal az Üzemeltető értesítést küld a regisztrált Vásárlók részére, a Regisztrációkor rendelkezésre bocsátott e-mail címre küldött üzenet útján. Az Üzemeltető 15 nappal a hatálybalépést megelőzően kiküldött értesítésben biztosítja a regisztrált Vásárlók számára a módosítások részletes áttekintésének lehetőségét, kivéve, ha a módosításra a jogszabályi környezet változása miatt volt szükség.
   3. Jelen ÁSZF alapján Felek a módosítások elfogadásának tekintik a Vevő által a e-mail címre küldött kifejezett elfogadó nyilatkozatot, valamint azt, ha a Vevő az Üzemeltető általi értesítő e-mail elküldését követő 15 napon belül nem tiltakozik a módosítások ellen, továbbá az ÁSZF hatálybalépését követően a Weboldalon megrendelést add le, ami az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.
   4. Amennyiben a Vevő nem ért egyet az ÁSZF módosítással, úgy a fentiekben rögzített tájékoztató e-mail (melyben az Üzemeltető felhívja a regisztrált Ügyfelei figyelmét a módosításra) Vevő részére történt kiküldésétől számított 15 napon belül tiltakozhat a módosítás ellen.

A módosítással szembeni tiltakozás a e-mail címre küldött elektronikus levél útján nyújtható be az Üzemeltető felé. A tiltakozás közlése az ÁSZF módosítás elfogadásának megtagadását jelenti. Amennyiben a Vevő a módosítások elfogadását megtagadja, úgy az a szerződés megszűnésének jogkövetkezményeket vonja maga után (a regisztrált Vevőkre vonatkozólag).

   1. Az Üzemeltető a módosított és hatályos ÁSZF-et a weboldalon teszi közzé, legkésőbb a módosított ÁSZF hatályba lépését megelőző 15 ( tizenöt) munkanappal.
  1. Szerzői jogi rendelkezések:

A Weboldal tartalmát és kialakítását szerzői jog védi. A Weboldalon védett márkák és üzleti elnevezések kerülnek használatra. A Weboldal néhány helyen, ezen kívül olyan tartalommal bír, amelyről szerzői jogi és/vagy egyéb oltalmi jogai harmadik személy tulajdonát képezik. Jelen ÁSZF ellenére a tartalmak sokszorosítása, változtatása vagy a szerzői jog más módon történő megsértése, bármilyen formában akár egészben vagy részleteiben a jogosult előzetes írásos engedélye nélkül szigorúan tilos.

  1. Kikényszeríthetőségi záradék:
   1. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely része vagy rendelkezése kikényszeríthetetlennek (hatálytalannak vagy érvénytelennek) bizonyul, úgy az ÁSZF további, nem érintett részei minden korlátozás nélkül érvényben és hatályban maradnak.
   2. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezését az Üzemeltető nem kényszeríti ki, az nem tekinthető joglemondásnak.
  2. Egyéb rendelkezések:
   1. Az Üzemeltető törekszik a weboldal hibamentes működésére, ugyanakkor a Weboldal használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, továbbá számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, valamint adattovábbítási késedelemből eredő illetőleg a weboldal használata során az Vevőt ért vélt vagy valós károkért való felelősségét kizárja. A Vevő a Weboldalt kizárólag saját felelősségére használja.
   2. Amennyiben az Üzemeltető karbantartás vagy egyéb célból időlegesen szüneteltetheti, vagy megszüntetheti a Weboldal működését, melyet a Vevő jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul vesz. A szüneteltetés vagy megszüntetés nem érintheti a már leadott és befogadott megrendelések teljesítését.
   3. A Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten vállalja, hogy amennyiben a jelen ÁSZF megsértésével összefüggésben az Üzemeltetőt kár éri, úgy az Üzemeltetőt ért károkat megtéríti, valamint abban az esetben, ha az ÁSZF Vevő általi megsértése okán harmadik személyek az Üzemeltetővel szemben kártérítési igénnyel lépnek fel, úgy a Vevő az Üzemeltetőt a felelősség alól mentesíti és az Üzemeltető helyett teljesít.
   4. Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, iktatásra nem kerül, de a későbbiekben visszakereshető és azonosítható, hogy a Vevő az ÁSZF mely változatait fogadta el, mint magára nézve köztelező szabályrendszert.
   5. Az Üzemeltető biztosítja annak lehetőségét, hogy a regisztrált Vevő a fiókjába történő belépéskor a Weboldalon keresztül bármikor megtekintheti a rá vonatkozó ÁSZF szövegét. Jelen ÁSZF magatartási kódexre nem utal. A tárhely Üzemeltetője: Szerverpark.eu név: SzerverPark.eu; cím: 1132 Budapest Victor Hugo utca 11-15. 2.em. 202.; telefon: 06-30-6499247; e-mail cím: .