ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A NANOCO BOX KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTAL KEZELT ADATOK KÖRÉRE VONATKOZÓLAG

– hatályos 2019.november 4. napjától –

 1. BEVEZETÉS
  1. Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt a NANOCO BOX KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (a továbbiakban: „Társaság/Adatkezelő”) általi adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalókról.
  2. A Társaság kereskedelmi szolgáltatást végez.
  3. Jelen adatvédelmi tájékoztató lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.
  4. Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő pontos tájékoztatást nyújtson a tevékenységével összefüggésben kezelt személyes adatokról és az adatkezelés részleteiről. Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag meghatározott céllal, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli.
  5. Kérjük, hogy az adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban.
  6. Az adatvédelmi tájékoztató módosítását honlapunkon közzétesszük, illetve egyéb módon is értesítjük Önt, attól függően, hogy mely forrásból áll rendelkezésünkre az Ön adata.
  7. Honlapunk: www.nanocobox.com (továbbiakban: „Honlap”).
  8. Amennyiben az adatkezelés a honlapunkon valósul meg, úgy a Honlap használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket. Ha az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, kérjük, ne használja a Honlapot.
  9. Amennyiben az adatkezelés nem a honlapunkon valósul meg, úgy adatainak megadásával – függetlenül az adatfelvétel módjától – hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak – és az 1.11. pontban megjelölt jogszabályoknak – megfelelően kezeljük.
  10. Jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a természetes személy Érintettek személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy a jogi személyek, illetve a jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek személyes adatoknak.
  11. Az adatvédelemmel kapcsolatban az alábbi jogszabályok alkalmazandóak:
 1. AZ ADATKEZELŐ MEGJELÖLÉSE
  1. Adatkezelő neve: Nanoco Box Korlátolt Felelősségű Társaság
  2. Adatkezelő székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 18.
  3. Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-344051
  4. Adatkezelő adószáma: 26773191-2-42
  5. Adatkezelő Társaság vezető tisztségviselője: Nagy Balázs ügyvezető
  6. Adatkezelő telefonszáma: 006-30-946-1248
  7. Adatkezelő e-mail címe:
 2. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
  1. A Társaság, mint Adatkezelő általi adatkezelés elsődleges jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása és a szerződéses kötelezettség teljesítése.

Az Érintett a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás tényének igazolására vonatkozó adatokat az Adatkezelő mindaddig megőrzi, amíg azt a hozzájárulás bizonyíthatósága vagy az Adatkezelő más jogos érdeke szükségessé teszi.

  1. Az Érintett felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért. Az Adatkezelő a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi.
  2. Az Adatkezelő nem felelős az Érintett által megadott téves vagy valótlan adatok kezeléséért, sem az Érintett által közölt téves vagy valótlan adatközlés folytán akár az Érintettet, akár harmadik személyt érő károkért. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget azért sem, ha az Érintett cselekvőképessége vonatkozásában az Adatkezelőt megtévesztik.
  3. A hozzájárulás megadása a) Honlap esetén a Honlap használatával, a Honlapon történő regisztrációval vagy „Vendég Felhasználóként” személyes adatok egyéb módon történő megadásával, b) minden más esetben az Érintett általi egyéb igazolható módon (papíralapon írásban, elektronikus levélben, faxon, kép- és/vagy hangfelvétellel stb.) történik.

Cselekvőképtelen, 14 év alatti kiskorú Érintett esetén csak az Érintett törvényes képviselője adhat meg személyes adatokat az Érintett nevében. A Cselekvőképtelen Felhasználó személyes adatainak megadásához a törvényes képviselő nyilatkozatára van szükség.

Korlátozottan cselekvőképes, 16. életévét még be nem töltött kiskorú személyes adatainak kezeléséhez a kiskorú törvényes képviselőjének hozzájáruló nyilatkozatára van szükség.

A 16. életévét betöltött kiskorú adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez (azaz a Honlapon található kapcsolatfelvételre rendszeresített felületen vagy személyes adatai más módon történő megadásához) törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

  1. Az Érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az Érintett közszereplése során az általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.
  2. Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – csak a jelen tájékoztatóban ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
  3. Az Adatkezelő különleges adatot nem kezel.
  4. Az Adatkezelő marketing célból gyűjt személyes adatot és küld marketing célú megkeresést.
 1. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK
  1. Honlap működtetése és használata természetes személyek számára:
   1. Érintettek köre: Az Adatkezelő Honlapján regisztrált illetve vendég felhasználók
   2. Adatkezelés céljai és kezelt adatok köre:
 2. Adatkezelő honlapján vendég felhasználók által történő vásárlások, mint jogügyletek teljesítése céljából ( ideértve házhoz szállítás, számlázás,kapcsolattartás ) az alábbi adatokat kezeli: érintett személy neve, e-mail címe, számlázási címe ( számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám), szállítási címe: ( szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám és egyéb az érintett által megadott cím adat, telefonszám)
 3. Adatkezelő honlapján regisztrált felhasználók által történő vásárlások, mint jogügyletek teljesítése céljából ( ideértve házhoz szállítás, számlázás, kapcsolattartás ) az alábbi adatokat kezeli: érintett felhasználóneve, jelszava, érintett személy neve, e-mail címe, számlázási címe ( számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám), szállítási címe: ( szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám és egyéb az érintett által megadott cím adat, telefonszám)
 4. Adatkezelő weboldalának az érintett személy általi használatának megismerése annak érdekében, hogy információt gyűjthessen a felhasználók/látogatók magatartásáról és ellenőrizze a felületek működését illetve megakadályozza a visszaéléseket. az adatok kezelése az online felületek működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig tart.
   1. Adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása
   2. Adatfeldolgozó Tárhely Szolgáltató: Szerverpark.eu ( 1132 Budapest Victor Hugo utca 11-15. 2.em. 202.)
   3. Látogatószám mérés: A Google Analytics iránylevei szerint
   4. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a célokhoz kötötten a vásárláshoz, mint jogi ügylethez kötődő jogok és kötelezettségek elévülésének végéig tart.
   5. Egyéb: Az adatok megadása szükséges a kapcsolatfelvétel létesítéséhez. A honlapon való böngészés közben gyűjtött adatokkal összefüggésben tekintse meg a 9-es pontban részletezett süti tájékoztatónkat.
  1. Honlap működtetése és használata jogi személyek számára:
   1. Érintettek köre: Az Adatkezelő Honlapját regisztrált illetve vendég felhasználók.
   2. Adatkezelés célja:
 5. Adatkezelő honlapján vendég felhasználók által történő vásárlások, mint jogügyletek teljesítése céljából ( ideértve házhoz szállítás, számlázás,kapcsolattartás ) az alábbi adatokat kezeli: érintett jogi személy neve, e-mail címe, jogi személy kapcsolattartójának (természetes személy) neve és e-mail címe, számlázási címe ( számlázási név, székhely címe, adószám), szállítási címe: ( szállítási név, székhely címe, adószám és egyéb az érintett által megadott cím adat, telefonszám)
 6. Adatkezelő honlapján regisztrált felhasználók által történő vásárlások, mint jogügyletek teljesítése céljából ( ideértve házhoz szállítás, számlázás, kapcsolattartás ) az alábbi adatokat kezeli: érintett felhasználóneve, jelszava, érintett jogi személy neve, e-mail címe, jogi személy kapcsolattartójának (természetes személy) neve és e-mail címe, számlázási címe ( számlázási név,székhely, adószám), szállítási címe: ( szállítási név, székhely, adószám és egyéb az érintett által megadott cím adat, telefonszám)
 7. Adatkezelő weboldalának az érintett személy általi használatának megismerése annak érdekében, hogy információt gyűjthessen a felhasználók/látogatók magatartásáról és ellenőrizze a felületek működését illetve megakadályozza a visszaéléseket. az adatok kezelése az online felületek működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig tart.
   1. Adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása
   2. Adatfeldolgozó Tárhely Szolgáltató: Szerverpark.eu ( 1132 Budapest Victor Hugo utca 11-15. 2.em. 202.)
   3. Látogatószám mérés: A Google Analytics iránylevei szerint
   4. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a célokhoz kötötten a vásárláshoz, mint jogi ügylethez kötődő jogok és kötelezettségek elévülésének végéig tart.
   5. Egyéb: Az adatok megadása szükséges a kapcsolatfelvétel létesítéséhez. A honlapon való böngészés közben gyűjtött adatokkal összefüggésben tekintse meg a 9-es pontban részletezett süti tájékoztatónkat.
  1. Jogi személyekkel történt szerződéskötéssel összefüggő adatkezelés:
   1. Érintettek: Az Adatkezelővel szerződést kötő jogi személyek kapcsolattartói;
   2. Adatkezelés célja: Az Adatkezelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése;
   3. Kezelt adatok köre: Jogi személy természetes személy kapcsolattartójának neve, e-mail címe és telefonszáma, valamint a szolgáltatás adatai;
   4. Adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítéséhez fűződő kötelezettség, valamint jogi kötelezettség teljesítése a számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése tekintetében.
   5. Az adatkezelés időtartama:
 • Az Érintett szerződéses partner adatainak nyilvántartása: a szerződés megszűnését követő 5 év.
 • Számlák: a szerződés megszűnését követő 8 év a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján, ugyanakkor ezen idő alatt az Adatkezelő az adatokat – hozzájárulás hiányában – nem használja más célra.
 1. ADATFELDOLGOZÁS
  1. Adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
  2. Az adatfeldolgozás az adatokkal kapcsolatos döntési jogosultságot nem jelent, az adatfeldolgozó az adatkezelő adatkezelési döntéseit hajtja végre.
  3. Az Adatkezelő az egyes adatkezelésekkel összefüggő részletes tájékoztatás kapcsán ismertette az adatfeldolgozók személyét és feladataikat (4. pont).
  4. Egyedi esetekben az Adatkezelő igénybe vehet más adatfeldolgozó(ka)t is, amely(ek) személyéről az adott részvételi feltételekben ad tájékoztatást.
  5. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
 2. ADATTOVÁBBÍTÁS
  1. Az Adatkezelő az általa a 4.1. pont szerint kezelt adatokat az Adatkezelő szerződéseinek/megrendeléseinek teljesítése érdekében az Adatkezelővel szerződött partnerek számára továbbíthatja annak érdekében, hogy az Adatkezelő egyes megrendeléseivel összefüggő feladatok ellássa.
  2. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.
 3. ADATBIZTONSÁG
  1. Az Adatkezelő az adatok biztonságáról a vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodik.
  2. Az Adatkezelő az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
  3. Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül az Adatkezelő azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az Adatkezelőnek. Az Adatkezelő ezen követelményeket az adatfeldolgozók irányában is érvényesíti.
  4. Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. Az Adatkezelő általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor az Adatkezelő nem vállal felelősséget a címzett által okozott károkért.
  5. Az Adatkezelő valamennyi munkatársa, munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint az adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.
 4. AZ ÉRINTETT JOGAI A SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
  1. Az Érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatóság joga.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az alábbiak szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő – a késedelem okainak megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatás ad.

Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Amennyiben az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy nem kell intézkedéseket tennie az Érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.

  1. A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kérelem folytán felmerülő adminisztratív költségekre, ésszerű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését.
  2. Ha a kérelmet benyújtó Érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül föl, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető.
  3. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.
  4. Kérelemre az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.

  1. Az Érintett kérheti a pontatlan adatok helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai kiegészítését.
  2. Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat törölje, ha a) azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt; b) ha az Érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; c) annak a 8.13. pont szerinti feltételei fennállnak; d) az adatkezelés jogellenes; e) azokat az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell, f) az Érintett 16. életévét be nem töltött kiskorú.
  3. Az Adatkezelő fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása, b) az azt előíró, az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, c) jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából szükséges.
  4. Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését, b) bár az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri, c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az Érintett azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli, d) az Érintett a 9.13. pont szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
  5. Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő az azt kérő Érintettet előzetesen tájékoztatja.
  6. A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról az Adatkezelő az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést az Adatkezelő mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
  7. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, a) ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, ha az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, b) ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható. A 9.2-9.4. pontok a tiltakozás esetére is irányadók.
  8. Az adathordozhatóság joga alapján az Érintett egyrészt kérheti, hogy az Adatkezelőtől – ha ez technikailag megoldható – tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a kezelt személyes adatait megkapja és azt bármely adatkezelőnek ő maga továbbítsa, másrészt kérheti az adattovábbítást az Adatkezelőtől.
  9. Ha az Adatkezelő az Érintett fentiek szerinti kérelmét nem teljesíti, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja annak okáról.
  10. Amennyiben az Érintett meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze az Adatkezelő felé a lent megadott elérhetőségek egyikén.
  11. Adatkezelő értesítésétől függetlenül a hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail:
 • Ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson találja törvényszékek felsorolását és elérhetőségét: http://birosag.hu/torvenyszekek ).
 1. SÜTIK (COOKIE-K)
  1. A sütik feladata, hogy információkat gyűjtsenek a látogatókról és eszközeikről: megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek, például online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során visszaolvassa azt. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
  2. Az érintettnek lehetősége van törölni saját eszközéről a cookie-kat, valamint általában beállithatja a böngésző a böngészőt az összes cookie elfogadására vagy elutasítására. Általában a böngészők „súgó”-ja eligazítást ad, hogy hogyan lehet a böngészőben a cookie-kra vonatkozó szabályokat beállítani. Bizonyos online funkciók működéséhez viszont szükségesek a cookie-k, ezért ezek letiltása befolyásolhatja az online felületek, vagy azok egyes részeinek használatát és a felhasználói élményt.
  3. Adatkezelő online felületeken megjelenő cookie-k tárolásához történő hozzájárulással, illetve Adatkezelő online felületeihez való hozzáféréssel, azok használatával az érintett személy hozzájárul az egyéb helyi tárolási technológiák, adatgyűjtők és egyéb adatok 9.4 pontban leírt módon történő tárolásához és gyűjtéséhez az eszközein. Az Adatkezelő az online felületei működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása, valamint a felhasználói élmény javítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
  4. Adatkezelő online felületei a Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043; a továbbiakban: „Google”) által nyújtott Google Analitika (a továbbiakban: „Google Analytics”), és a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland; a továbbiakban: “Facebook”) által nyújtott webanalitikai szolgáltatásokat (Google és Facebook szolgáltatásai a továbbiakban együtt: „Webanalitikai Szolgáltatások”) használja. A Webanalitikai Szolgáltatások is cookie-kat használnak, melyek célja, hogy segítse az online felületek használatának elemzését. Az érintett az online felületek használatával, azokhoz történő hozzáféréssel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy cookie-k által létrehozott, az online felület használatára vonatkozó információkat a Google Analytics a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Facebook által kezelt cookie-k az Európai Unión belüli szervereinken kerül tárolásra. A Weboldal használatával a Felhasználó hozzájárul adatainak gyűjtéséhez és elemzéséhez a fentiekben meghatározott módon és célokra. A Google és a Facebook ezeket az információkat az online felületek érintett személy által történő használatának értékelésére, elemzésére, az online felületeken végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint az azokon végzett tevékenységekkel és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.
  5. Adatkezelő weboldala a következő cookie-kat használja:
 • Munkameneti/Átmeneti cookie
 • Tárolt/állandó cookie
 • Analitikai/Elemzés cookie
 • Funkcionális cookie
 • Reklám cookie
 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK
  1. Az adatvédelmi tájékoztató változásai a Honlapon kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi tájékoztató alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha az Érintett és az Adatkezelő szerződéskötésekor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban.
  2. Kapcsolat: Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, panaszt tenne, vagy a 8. pontban rögzített jogait szeretné gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken:

Társaság neve: Nanoco Box Korlátolt Felelősségű Társaság; Kapcsolattartó neve: Nagy Balázs ; Kapcsolattartó e-mail címe:; Kapcsolattartó telefonszáma: 06-30-946-1248; Társaság levelezési és központi ügyintézési címe: 1063 Budapest Szinyei Merse utca 18.

Hatály: Jelen adatvédelmi tájékoztató 2019. november. 4. napjától alkalmazandó.